SSK BRNIŠTĚ
logo
strelnice
HISTORIE
STANOVY

Historie a současnost klubu

V roce 1970 se několik střeleckých nadšenců rozhodlo vybudovat zázemí pro provozování sportovní a rekreační střelby na území obce Brniště. Tato skupina svým zájmem o střelecký sport a odvahou pustit se do schvalovacích řízení na úřadech všech stupňů položila základy k dalšímu rozvoji tohoto sportovního odvětví. Vytypovaným místem pro výstavbu střelnice se stal bývalý kamenolom v lese nad hřištěm v Brništi. Tato lokalita dávala mimořádné předpoklady naprosté bezpečnosti střelby. Po dlouhých jednáních byla povolena výstavba střelnice a pod záštitou tehdejší Osvětové besedy v Brništi vznikla občanská zájmová organizace Sportovně střelecký klub Svazarmu.

Jak roky plynuly, přicházela do střeleckého klubu nová garnitura střelců, především z obce a blízkého okolí. Přelom v činnosti střelnice byl rok 1989 a následující roky, kdy zásluhou nového Zákona o zbraních a střelivu a jeho dalších novelizací došlo k usnadnění získat zbrojní průkaz a následně zbraň a střelivo podle zásady, že každý bezúhonný občan, po splnění zákonných podmínek, má právo držet, případně nosit zbraň na osobní ochranu, ochranu majetku a v neposlední řadě pro sportovní využití a sběratelskou činnost. Tyto skutečnosti byly jednou z příčin zvýšeného zájmu o střelecký sport, kondiční, rekreační a obrannou střelbu a následného přílivu nových členů, čerstvých držitelů zbrojních průkazů a zbraní, kteří logicky hledali pro svou střeleckou realizaci přijatelné zázemí na bezpečných a zákonem schválených zařízeních.

V rámci výstavby bylo vybudováno zastřešení střelnice a terénní úprava pozemku. V důsledku nedostatku vyhovujících střelnic nastal zvýšený zájem o provádění služebních střeleb ze strany příslušníků tehdejšího Sboru nápravné výchovy ze Stráže pod Ralskem a vybraných příslušníků SNM z okresu Česká Lípa. Po letech celkem úspěšné činnosti však nastala stagnace a vše nasvědčovalo tomu, že střelecký klub a činnost s ním související pomalu, ale jistě zanikne. Útlum střeleckého klubu byl tak velký ,že si nikdo delší dobu ani nevšiml, že jistý nenechavec rozebral vše, co bylo vybudováno, a takto získaný materiál zcela nepozorovaně odvezl. Řada členů střeleckého klubu neunesla ztížené provozní podmínky střelnice, kde v podstatě zůstala holá planina. Střelecký klub se v podstatě z velké části rozpadl jako kolektiv, ale dále existoval jako právnický subjekt. Zbývající členové se však dokázali dát dohromady a otevřeli další etapu existence střelnice. Byla zahájena výstavba nové, kryté střelnice, která byla rozšířena o klubovnu a sklad terčového materiálu. Následně došlo z důvodu větší bezpečnosti k oplocení celého areálu. Členská základna začala opět narůstat a stabilizovala se na počtu 56 členů.

Zánikem Svazarmu přešel střelecký klub pod hlavičku Českého střeleckého svazu, řídí se jeho stanovami a v souladu s Provozním řádem střelnice rozvíjí svoji činnost. Poměrně rozsáhlá stávající členská základna a přísnější normy provozu střelnice kladou zvýšené nároky na vedení klubu. Přes tyto skutečnosti se činnost rozvíjí ve všech oblastech střeleckého sportu - terčovou střelbou počínaje a rekreační a kondiční střelbou konče. Střelecké družstvo SSK Brniště úspěšně reprezentuje naši obec na střeleckých soutěžích a přeborech v rámci regionu. Střelnici v průběhu roku několikrát využívají posluchači Institutu vzdělávání vězeňské služby ze stráže p. Ralskem, speciální jednotka Integrovaného záchranného systému z Liberce a po odvysílání reportáže v mimoňské televizi MITEL i žáci mimoňských škol. Tradici již má v naší obci soutěž ve střelbě ze vzduchovky pro mládež, která je pořádána pod názvem „O putovní pohár starosty obce“ a jiné střelecké akce mládeže konané v areálu naší střelnice. Střelnice je v současné době organizační jednotkou Českého střeleckého svazu, sportovně střelecký klub je jejím provozovatelem a obec Brniště je pronajímatelem pozemku střelnici. K tomuto účelu je zpracována nájemní smlouva mezi střeleckým klubem a obcí Brniště. Sportovní střelnice v Brništi má vysoké technické parametry, což oceňují státní reprezentanti a olympionici z naší obce, a to Klára Bartošová a Petr Plecháč, kteří toto zařízení používají k přípravě na střelecké soutěže na nejvyšší úrovni.